Urbárske pozemkové spoločenstvo Bzovík s právnou subjektivitou bolo založené na valnom zhromaždení podielnikov dňa 15.02.2014 konanom v sále Obecného úradu v Bzovíku v súlade s ustanoveniami  zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Celková výmera pozemkového spoločenstva je 233,5720 ha vedená v katastrálnom území obce Bzovík. Lesné pozemky predstavujú 99,8074 ha, poľnohospodárske pozemky 133,0872 a ostatné pozemky 0,6774 ha.

Okresný úrad Zvolen ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 22 a § 24 zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách dal v zmysle § 26 ods. 4 zákona potvrdenie o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev:

Názov spoločenstva: Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu spoločenstva do registra, t.j. 14.03.2014.

Spoločenstvo je v registri pozemkových spoločenstiev evidované pod číslom: R-0036/KA