Pozvánka na Valné zhromaždenie

10.04.2017 07:51

Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať

 

dňa 13.05.2017 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,

 (prezentáciu je nutné vykonať v čase od 9.00 do 10.00 hod !).

 

 

Program :

  1. Prezentácia účastníkov od 09,00 do 10,00 hod

  2. Otvorenie

  3. Voľba zapisovateľa

  4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  5. Správa predsedu - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2016

  6. Správa o hospodárení - zhodnotenie finančného hospodárenia UPS Bzovík za rok 2016

  7. Správa dozornej rady - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2016

  8. Diskusia

  9. Schválenie uznesení

10. Záver

 

 

                                                                                              Jaroslav GUTTEN

predseda Urbárskej pozemkovej 

spoločnosti Bzovík