Pozvánka na Valné zhromaždenie

29.02.2016 07:37

Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať

 

dňa 12.03.2016 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,

 (prezentáciu je nutné vykonať v čase od 9.00 do 10.00 hod !).

 

Vaša účasť je nutná!

 

Program :

  1. Prezentácia účastníkov od 09,00 do 10,00 hod

  2. Otvorenie

  3. Voľba zapisovateľa

  4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  5. Správa predsedu - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2015

  6. Správa o hospodárení - zhodnotenie finančného hospodárenia UPS Bzovík za rok 2015

  7. Správa dozornej rady - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2015

  8. Prehodnotenie nájmu - Dobrý pastier

  9. Schválenie pokynov pre ťažbu - doplnenie pokynov

10. Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia

11. Diskusia

12. Schválenie uznesení

13. Záver

14. Vyplácanie podielu zo zisku z hospodárenia

 

 

                                                                                              Jaroslav GUTTEN

predseda Urbárskej pozemkovej spoločnosti Bzovík