Pozvánka na valné zhromaždenie

16.02.2015 12:44

Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík, 962 41 Bzovík 78

 

 

POZVÁNKA

 

 

Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z.o pozemkových spoločenstvách, na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať

dňa 14.03.2015 ( v sobotu) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,

 prezentáciu je nutné vykonať v čase od 9.00 do 10.00 hod !).

Vaša účasť je nutná!

V prípade Vašej neúčasti je potrebné na priloženom tlačive splnomocniť vami poverenú osobu, ktorá sa na zasadnutí zúčastní. Ak splnomocníte člena prípravného výboru spoločenstva, zašlite Vaše splnomocnenie na jeho adresu:

 • Jaroslav Gutten, 962 41 Bzovík 78
 • Ing. Ján Sekereš, 962 41  Bzovík 31
 • Ing. Jozef Urban, 962 41 Bzovík 120

Program :

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti bývalej Urbárskej spoločnosti Bzovík
 5. Správa predsedu – zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2014
 6. Správa pokladníka - zhodnotenie finančného hospodárenia UPS Bzovík za rok 2014
 7. Správa dozornej rady - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2014
 8. Prestávka
 9. Prerokovanie žiadostí – odkúpenie pozemku rod. Rojíková, odkúpenie pozemkov – p. Laurinc, , p. Hollá, p. Talianová,  p. Tuhársky
 10. Prerokovanie dohody o nájme pozemkov medzi bývalou UPS a p. Maslíkom
 11. Schválenie pokynov pre ťažbu
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 

V Bzovíku, 12.02.2015                                                                      Jaroslav GUTTEN

                                                                                predseda Urbárskej pozemkovej spoločnosti Bzovík