Pozvánka na Valné zhromaždenie

28.02.2019 08:47

Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať

 

dňa 23.03.2019 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,

 (prezentáciu je nutné vykonať v čase od 9.00 do 10.00 hod !).

 

 

Program :

  1. Prezentácia účastníkov od 09,00 do 10,00 hod

  2. Otvorenie

  3. Voľba zapisovateľa

  4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  5. Voľba volebnej a mandátovej komisie

  6. Schválenie zmluvy a stanov

  7. Voľby

  8. Správa predsedu - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za uplynulé volebné obdobie

  9. Správa o hospodárení - zhodnotenie finančného hospodárenia UPS Bzovík za rok 2018

10. Správa dozornej rady - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2018

11. Vyhodnotenie volieb

12. Diskusia

13. Schválenie uznesení

14. Záver

 

 

 

                                                                                                      Jaroslav GUTTEN

predseda Urbárskej pozemkovej 

        spoločnosti Bzovík