Pozvánka na Valné zhromaždenie

19.02.2018 08:01

Urbárska pozemková spoločnosť Bzovík Vás pozýva v zmysle zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať

 

dňa 17.03.2018 (sobota) v sále Obecného úradu v Bzovíku o 10.00 hod,

 (prezentáciu je nutné vykonať v čase od 9.00 do 10.00 hod !).

 

 

Program :

  1. Prezentácia účastníkov od 09,00 do 10,00 hod

  2. Otvorenie

  3. Voľba zapisovateľa

  4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  5. Správa predsedu - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2017

  6. Správa o hospodárení - zhodnotenie finančného hospodárenia UPS Bzovík za rok 2017

  7. Správa dozornej rady - zhodnotenie činnosti UPS Bzovík za rok 2017

  8. Schválenie výšky sumy na vyplatenie podielu zo zisku

  9. Schválenie návrhu výšky sumy na vyplatenie odmeny výboru za funkčné obdobie

10. Diskusia

11. Schválenie uznesení

12. Záver

13. Vyplácanie podielu zo zisku

 

 

                                                                                              Jaroslav GUTTEN

predseda Urbárskej pozemkovej 

spoločnosti Bzovík